ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

เราให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณจะยึดตามกฎ แนวปฏิบัติ นโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลงที่ใช้บังคับกับบริการเหล่านี้ก่อนที่คุณจะใช้บริการเหล่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้และเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ได้ในทุกเมื่อ ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ โปรดอ่านข้อตกลงนี้เพราะการเข้าถึง, เรียกดู, หรือใช้เว็บไซต์แสดงให้เห็นถึงความยินยอมของคุณต่อเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดในข้อตกลงนี้

คุณไม่ควรอัปโหลด กระจาย หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้เนื้อหาใด ๆ, ข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่ง (a) รวมถึงปัญหา, ไวรัส หรือคุณสมบัติอันเสียหายหรือ (b) ผิดหมาย, คุกคาม, สร้างคำหาก, หยาบคาย, ลามกหา, มีสภาวะหมาย, หรืออาจเกิดความรับผิดฐานทางแพ่งหรืออาญาตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่อาจใช้บังคับหรือ (c) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิลิขสิทธิ, สิทธิบัตร, สิทธิการค้า, ตราสิทธิบริการ, ความลับธุรกิจ, หรือสิทธิบริสุทธิอื่นของบุคคลใด ๆ

www.luvjewelryth.com อาจให้คุณรหัสประจำตัวของบัญชีและรหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือรหัสประจำตัว คุณถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขและข้อตกลงในข้อตกลงนี้และ www.luvjewelryth.com  ไม่มีหน้าที่ในการสืบสอบแหล่งที่มาของการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ที่ดังกล่าว

โดยการยอมรับข้อตกลงการใช้นี้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์, คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีโปรดใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะภายใต้การดูแลของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองราชการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในข้อตกลงนี้, ทางนี้ยอมให้คุณได้รับสิทธิ์จำกัด, สามารถถอนการใช้สิทธิ์, ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่ใช่สิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์โดยการแสดงผลบนเบราวเซอร์อ